MÜÜGITINGIMUSED

 

 1. LEPINGU OBJEKT

 

 •  Müüja poolt müüdav Kaup, selle kogused ja tarne tingimused on määratletud Esitatud Tellimuse ning selle kõikide lisadega. Sh veebipakkumised ja nendes sisalduvad kommentaarid

 

 1. KAUBA KVALITEET

 

 • Kaup peab vastama valmistajatehase poolt ettenähtud kvaliteeditasemele.
 • Müüja tarnib kauba lähtuvalt veebitellimusest ning vastavalt Ostja poolsele tellimuse kinnitusele.
 • Müüdud kaupade kvaliteedi mittevastavuse eest tootja poolt esitatud nõuetele on vastutav Müüja.
 • Müüja tagab tarnitavate kaupade pakendi vastavuse transpordi- ja ladustamistingimustele selliselt, et see ei ohustaks ümbritsevat keskkonda ning kaupade identifitseerimist võimaldava markeeringu olemasolu pakendil. Ostjal on õigus markeerimata ning kahjustatud pakendiga kaup Müüjale tagastada käesolevate müügitingimuste p.4 tingimuste kohaselt.
 • Müüja poolt tarnitav kaup peab vastama EV õigusaktidega kehtestatud keskkonna, töökeskkonna, töötervishoiu nõuetele.  Müüja kohustub Ostja nõudmisel esitama kõik tarnitavaid kaupu puudutavad Riigi Päästeameti ja Riigi Tervisekaitseameti vastavussertifikaadid vms. nõuetele vastavust kinnitavad tõendusdokumendid, samuti paigaldus- ja hooldusjuhendid.

 

 1. KAUPADE TARNIMISE TINGIMUSED

 

 • Kauba kogused esitab klient oma tellimuses. Kauba tarnimiseks määratud kokkuleppeline tähtaeg on vastavalt veebis toodud tähtaegadele, iga kauba kohta eraldi.
 • Kui tarneviisiks on valitud „Tulen ise järele“ siis on kauba üleandmise-vastuvõtmise koht: Pärnu mnt 160C, 11317, Tallinn. Kaup väljastatakse vaid dokumendi esitamisel.
 • Ostja poolt on volitatud kaupa vastu võtma isikud, kelle nime Ostja teatab kirjalikult Tarnijale tellimuse vormistamisel (edaspidi: “Alltöövõtja”).

 

 

 • Müüja nõustub, et juhul kui Kaubad antakse üle Alltöövõtjale, siis on Ostjal õigus Alltöövõtjale üle anda õigus kontrollida Kaupade vastavust käesoleva Lepingu tingimustele ning esitada Müüjale pretensioonid Kauba osas; samuti esitada garantiist tulenevaid nõudeid ning korraldada garantiivastutusega seonduvat asjaajamist Müüjaga. Müüja kinnitab, et sellisel juhul on Alltöövõtjal võrdsed õigused Ostjaga Kaupade vastuvõtmisel, nõuetekohasuse kontrollimisel ning kõikide pretensioonide esitamisel. Alltöövõtjal on vastavad õigused sõltumata sellest, et käesoleva Lepingu sõnastusest tuleneb, et sellised õigused on Ostjal.
 • Ostjale jääb samuti õigus kontrollida Kaupade vastavust Lepingu tingimustele ning esitada Tarnijale pretensioone.
 • Kaupade üleandmine ja vastuvõtmine objektil toimub kauba saatelehe alusel, kusjuures kauba vastuvõtmise kohta objektile kohustub Ostja või Alltöövõtja volitatud esindaja kirjutama omakäeliselt eesnime, perekonnanime ja lisama allkirja saatelehele.

 

 1. KAUPADE ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

 

 • Kaupade üleandmine-vastuvõtmine toimub üleandmise-vastuvõtu akti(de)(saatelehtede) alusel, ühes või mitmes osas, millised allkirjastatakse Müüja ja Ostja volitatud esindaja poolt. Müüja annab kauba üle ainult Ostja volituses  märgitud isikule peale isiku tuvastamist.
 • Kauba üleandmine-vastuvõtmine toimub vastavalt käesolevate tingimuste punktile 3. Transpordikulud kauba toimetamiseks Ostja aadressile tasub Ostja.
 • Kaupade koguse ja/või kvaliteedi mittevastavuse korral koostab Ostja akti. Ostja kohustub informeerima Müüjat avastatud puudustest kirjalikult 7 (seitsme) päeva jooksul. Ostja kaotab õiguse viidata talle üle antud kaupade puudustele, kui ta ei teata Müüjale avastatud puudustest lepingus määratud aja jooksul pärast seda, kui need puudused avastati või võisid olla Ostja poolt avastatud. 
 • Ostja on kohustatud käesoleva lepinguga määratud tingimustel tarnitud kauba vastu võtma ja tasuma kokkulepitud ostuhinna.

 

 1. HIND, ARVELDUSTE KORD.

 

 • Käesoleva Lepingu tingimustel tarnitava Kauba hind on näidatud ostu vormistamisel.
 • Ostjale üle antud Kaupade omandiõigus jääb müüjale kuni Kaupade müügihinna tasumise ja mis tahes muu ostjapoolse rahalise kohustuse täitmiseni ning kogu Ostja poolt Lepingu järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja arvele või kassasse.
 • Ostja ei oma õigust müüa, rentida, tarvitada ega kasutada kaupa omapoolsete kohustuste täitmise tagatisena kolmandate isikute ees enne omandiõiguse siirdumist temale vastavalt Tingimuste punktile 5.
 • Ostetud kauba eest tähtajaks mittetasumise korral on Ostjal õigus nõuda Müüjalt viivist 0.1% päevas tasumata summalt. Viivise tasumise päevaks loetakse Ostja poolt sooritatud pangaülekande kuupäeva.
 • Käesoleva Lepinguga määratud kauba mittetähtaegse üleandmise korral on Ostjal õigus nõuda Müüjalt viivist 0,1% ulatuses mittetähtaegselt üle antud kauba maksumusest iga kokkulepitud üleandmise tähtaega ületanud päeva eest. Viivis ei ole progresseeruv. Viivis arvestatakse maha kauba eest tasumisele kuuluvast summast.
 • Tasumisega põhjendamatult viivitades on Müüjal õigus ostjale üle antud Kaubad tagasi nõuda ning teisaldada, sõltumata Kaupade asukohast. Ostja võtab sealjuures endale järgmised kohustused:

1) Ostja tagab Müüjale kõik vajalikud juurdepääsuõigused Ostja või kolmandate osapoolte valdusse antud Kaubale.

2) Ostja volitab käesolevaga Müüjat ennast esindama, kui ligipääs ladustatud või paigaldatud Kaubale nõuab Ostja kohalolekut või Ostja isiku tuvastust.

3) Ostja ütleb lahti kõikidest pretensioonidest, mis võivad tekkida seoses Müüja Kaubale järele minemisega, et seda oma valdusesse tagasi võtta.

 • Ostjal on kohustus ladustada üle antud Kaubad eraldi ja märgistada need selliselt, et märgistusest nähtub omandiõiguse kuuluvus Müüjale
 • Ostjal on kohustus võimaldada Müüjal punktis 5. nimetatut kontrollida.
 • Üle antud Kaupade hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Ostjale üle kaupade valduse üleandmisega (omandi üleminekust eraldi).
 • Ostjale on kaupade kindlustamise kohustus, määratledes soodustatud isikuna Müüja (kui ei lepita kirjalikult eraldi kokku teisiti).
 • Mõlemad lepingu osapooled on kohustatud teavitama ehitatava objekti (mille ehitamiseks kaupa hangitakse) omanikku või esindajat ja/või Ostja lepingulist (tööde, milleks kaupa vajatakse) tellijat, käesoleva lepingu omandireservatsioonist enne kauba valduse edasiandmist.

 

 1. REKLAMATSIOONID

 

 • Ostjal on õigus Müüjale esitada reklamatsioone lepingu objekti koguse, komplektsuse ja kvaliteedi kohta. Ostja esitab reklamatsioonid Müüjale kirjalikult või Müüja volitatud isikule allkirja vastu üle antuna hiljemalt 10 (kümne) päeva jooksul pärast kauba üleandmist Ostjale.
 • Reklamatsioonis peab olema näidatud kauba nimetus; kogus, mille kohta reklamatsioon esitatakse; tellimuse ja saatelehe number ning kuupäev; reklamatsiooni sisu (fotod, puudujääk, kvaliteedinõuete rikkumine); Ostja nõudmised.
 • Müüja kohustub saadud reklamatsiooni läbi vaatama ja vastama 5 (viie) päeva jooksul, alates reklamatsiooni saamise kuupäevast. Põhjendatud reklamatsiooni korral kannab Müüja kõik kulud, millised on seotud reklamatsioonialuste kaupade väljavahetamisega ja tagastamisega.

 

 1. GARANTIID

 

 • Müüja poolt müüdud kaupade garantiiaeg algab üleandmise ja vastuvõtmise akti allakirjutamise hetkest  ja on kehtiv  iga toote osas vastavalt tootelehel märgitud garantiiajale.
 • Ostja peab kindlustama müüdud kaupade ekspluatatsiooni vastavalt valmistajatehase tehnilistele nõuetele ning Müüja poolt kauba üleandmisel esitatud kasutus ja/või hooldusjuhendile.
 • Garantiiajal asendatud kaupade jaoks on Ostjal õigus uutele samadele garantiitingimustele.

 

 1. VÄÄRAMATU JÕUD (Force majeure)

 

 • Vääramatu jõu all mõeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle pooltel puudub kontroll, sealhulgas tulekahju, plahvatus, loodusõnnetus, õigusaktid, ekspordi-impordi keeld jms.
 • Lepingu mittetäitmine põhjusel, mida on tekitanud Vääramatu jõud, loetakse vabandavaks tingimusel, et pooled rakendavad jõupingutusi sellise olukorra vältimiseks ning tingimusel, et võetakse tarvitusele meetmed lepingu täitmiseks.
 • Vääramatu jõu asjaolude ilmnemine ei vabasta lepingupooli jõupingutuste rakendamisest selliste asjaolude ilmnemise põhjuste kõrvaldamiseks ning nad peavad oma lepinguliste kohustuste täitmist jätkama niipea, kui sellised takistused on kõrvaldatud.
 • Vääramatu jõud pikendab lepingus toodud tähtaegu perioodi võrra, mille jooksul lepingu täitmine on mainitud tegurite mõju tõttu võimatu.
 • Vääramatu jõu asjaolud peavad olema asjast huvitatud lepingupoole poolt tõendatud Eest Kaubandus-Tööstuskoja õiendiga või jõustunud kohtuotsusega.

 

 1. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 

 • Kõik käesolevast Lepingust tekkinud vaidlused lahen­davad Pooled läbirääkimiste teel.
 • Konsensuse mittesaavutamisel antakse vaidlus lahendada Tallinna Linnakohtule.

 

 1. OSTU-MÜÜGI LEPINGU KEHTIVUS JA MUUTMINE

 

 • Lepingu osapooltel on õigus leping katkestada, kui teine osapool ei pea kinni Müügitingimustest. Lepingu katkestamist taotlev osapool on kohustatud sellest teisele osapoolele kirjalikult teatama vähemalt 15 kalendripäeva ette.
 • Lepingu lõppemine ei vabasta Ostjat kohustusest maksta saadud kauba eest ega Müüjat kauba tarnimise kohustusest lepingu tingimustele vastavalt.

 

 1. LÕPPSÄTTED

 

 • Käesolevate tingimuste muudatused, täiendused ja parandused kehtivad ainult siis, kui nad on tehtud kirjalikus vormis ning allkirjastatud Osapoolte selleks volitatud isikute poolt.
 • Müügitingimustest tulenevate kohustuste delegeerimine kolmandatele osapooltele on Tehingupooltel keelatud ilma ilma teise tehingupoole kirjaliku nõusolekuta.
 • Nende tingimustega ostu-müügi leping jõustub alates veebitellimuse esitamisest.
Hindade nägemiseks logige sisse. Kui kontot veel pole, lisage asjad päringusse ja saatke oma andmetega meile.